Broen til fremtiden – Havvind og leverandørindustrien

Naturvernforbundet 18.11.21

Remy Penev, leder av Industriaksjonen deltok 18.11 på naturvernforbundet sitt arrangement, broen til fremtiden i Stavanger. Teamet var havvind og leverandørindustrien – Er en bærekraftig og lønnsom produksjon mulig?

Hele konferansen kan du se her.

En kommentar til «Broen til fremtiden – Havvind og leverandørindustrien»

 1. Nasjonen Norge råder over 4 energikilder -kull, olje&gass og vannkraft. I tillegg har vi thorium som ble kåret til Norges nasjonalgrunnstoff i 2019 -som vår 5te energikilde. Energi nasjonen Norge er i 2021/2022 i emningen av en kommende energikrise der det predikeres kraftunderskudd innen de neste 4-5 årene. Vår nasjon hadde det mest robuste elkraftnettet i Europa i 2020. I tidsepoken besluttet de politiske myndighetene at den ene energikilden (vannkraft) skulle erstatte kortreist gass som energikilde for elektrisk kraft på de permanente installasjonene på norsk sokkel. Det siste 10-året er det jobbet iherdig politisk for å øke energiprisene i Norge -som har vært i emningen siden energiloven ble vedtatt tidlig på 90 tallet. På tampen av 2021 ser regjeringen seg nødt til å gi innbyggerne støtteordninger som kompensasjon for høye strømpriser.

  En er da berettiget til å spør -hvordan kunne noe slikt skje -og har forvaltingen av de 5 energikildene skjedd til det beste for folket og nasjonen vår?

  Energikilde 1: Kull
  Gullgruve aktivitetene på Svalbard er politisk besluttet avviklet selv om «energiskvisen» i verdensøkonomien medfører budkrig som har resultert i 350% prisøkning på kull -det siste året.

  Energikilde 2: Olje
  Elsket &hatet men er hovedårsaken til nasjonens velstand. Menneskeheten har gjort seg er totalt avhengig av råolje og vil være avhengig av råoljen som i all hovedsak anvendes til fossilt drivstoff og petrokjemiske produkter. Av politiske årsaker og politisk håndverk har arbeiderne i oljeindustrien følt at de går spissrotgang i samfunnet og barna har ikke turt å si at en eller begge foreldrene jobber i oljeindustrien. Dette på tross av at oljeformuen til vår nasjon er på svimlende 12 346 514 833 779
  norske kroner (15 des. 2021).

  Energikilde 3:Gass
  Har vært oljenasjonen Norge sin «sorte får» som det ikke har vært noen nasjonalpolitisk interesse for å utbygge distribusjonsnett å anvende i vårt samfunn som en alternativ energikilde. Noen få aktører som eksempelvis Lyse Energi har foretatt småskalautbygning/pilotprosjekt for gass distribusjon i lokalsamfunnet og enkelte næringslivskunder.

  Energikilde 4: Vannkraft
  Er udiskutabelt roten til industriutviklingen i vår nasjon. Det eldste vannkraftverket i vår nasjon som fremdeles er i drift er Hammeren kraftverk like ved Skjærsjøelvas utløp i Maridalsvannet og ble driftssatt i 1927. Norge nå er Europas største og verdens syvende største vannkraftprodusent, med totalt mer enn 1600 vannkraftstasjoner i drift. Allikevel ser vi kraftunderskudd i horisonten -få år frem i tid. Politiske føringer for at nasjonens innbyggere skal legge om sine levevaner for å unngå «rushtidsavgift» på overføring av strøm trer i kraft 1.1-2022.

  Energikilde 5: Thorium
  Det er estimert at Norge har mer enn 100 kilotonn thorium – som utgjør en betydelig andel av den totale mengden av de globale reservene på ca. 3 megatonn. Det nøyaktige tallet på vår nasjons thoriumforekomster er ett tema. Ett annet tema er internasjonal tilgjengelighet på thorium. Det har ikke vært politisk flertall for å anvende denne energikilden i Norge.

  Hovedbudskapet med denne artikkelen er å få belyst vår nasjons energikilder som vi kan utvikle, videreutvikle og med litt nybrottsarbeid som vår nasjon er tuftet på -kan vi få realisert den 5te energikilden.

  Energi er utvilsomt hovedpulsåren til vår sivilisasjon slik vi kjenner den. Er vår nasjon tjent med at det er politisk styringsrett sett i lys av hvorledes energikildene vår har blitt forvaltet frem til dags dato ? Den siste tiden har vi sett energipriser som går over stokk&stein -som er ett klart sykdomstegn.

  De høye energiprisene vil knekke store deler av næringslivet og stoppe deler av norsk matvareproduksjon. Arbeidsledigheten vil øke og kjøpekraften til innbyggerne vil bli kraftig redusert -som vil medføre at inflasjonen stiger kraftig.

  Er vår nasjon og våre innbyggere og næringsliv ikke bedre tjent med at ett nasjonal organ som ikke er politisk kontrollert overtar kontrollen og utviklingen innenfor energi og våre energikilder-som er hovedpulsåren i vår nasjon?

  Det hevdes med dette at vår nasjon er best tjent med -på alle plan at den politiske detaljkontrollen innenfor energi opphører og erstattes av fagekspertise med spesialkompetanse om de forskjellige energikildene -og at den politiske føringen blir på et mer overordnet nivå.

  Mvh
  Per Østbø

Det er stengt for kommentarer.