Vedtekter

Revidert av årsmøtet 25.01.24

§1. Navn og formål

Organisasjonens navn er Industriaksjonen. Den har sitt kontor i Oslo. Industriaksjonen har følgende formål:

§1.1      Øke forståelsen av industriens betydning for innovasjon, verdiskaping, sysselsetting, kompetanse, velferd og sosial utjevning i Norge

§1.2      Mobilisere det aktive grunnplanet til arbeid for en helhetlig industripolitikk som forener på tvers av de enkelte virksomheter, bransjer og forbund, samt sikrer hensyn til miljø og klimainteresser nasjonalt og globalt

§1.3      Øke andelen industrisysselsatte i Norge, og aktivt jobbe for at de politiske partiene har dette høyt på dagsorden.

§1.4      Forsvare norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk industri ved å sette en stopper for sosial dumping og fagforeningsknusing.

§1.5      Styrke den norske arbeidslivsmodellen med bedriftsdemokrati, reell medbestemmelse og en høy organisasjonsgrad.

§2. Medlemmer

§2.1      Medlemmer er organisasjonsledd i fagbevegelsen som tilslutter seg Industriaksjonens formålsparagraf og vedtekter samt betaler årlig kontingent. Vedtektene regulerer kun tilsluttede medlemmers plikter og rettigheter i foreningen, med mindre det framgår eksplisitt av vedtektene.

§2.2      Kontingenten skal være tilpasset medlemsorganisasjonens økonomi. Styret har som oppgave å fastsette en trinnvis kontingentsats med dette som utgangspunkt.

§2.3      Støttemedlemmer kan være enkeltpersoner, økonomiske virksomheter og organisasjoner utenom fagbevegelsen. Styret fastsetter kontingentsats for støttemedlemskap. Støttemedlemmers plikter og rettigheter i foreningen gjelder der dette framgår eksplisitt av vedtektene.

§2.4      Medlemskap opphører ved skriftlig utmelding eller som brudd på organisasjonens vedtekter.

§2.5      Tilsluttede medlemsorganisasjoner representeres på årsmøte, styremøter og andre samlinger i Industriaksjonen ved sin valgte leder eller annen representant som tilsluttede medlemsorganisasjoner selv velge

§3. Årsmøtet

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Årsmøte har følgende oppgaver:

§3.1      Årsmøte skal avholdes fysisk, men kan unntaksvis avholdes digitalt.

§3.2      Godkjenne revidert regnskap, årsberetning og budsjett for kommende periode.

§3.3      Velge organisasjonens styre, der leder, nestleder, sekretær og økonomian­svar­lig velges særskilt, to revisorer, og valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av 3 personer valgt på årsmøtet, og styret utpeker inntil 2 personer. Styrets medlemmer kan ikke utgjøre flertallet i valgkomiteen.

§3.4      Behandle vedta handlingsplan, budsjett og innkomne saker fra tilsluttede fagforeninger. Saker må fremmes skriftlig overfor styret minst to uker før årsmøtet.

§3.5      Alle tilsluttede fagforeninger har stemme-, tale- og forslagsrett, med 1 stemme hver. Styrets medlemmer har stemme-, tale- og forslagsrett.

§3.6      Vedtak fattes med alminnelig flertall med følgende unntak: Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

§3.7      Eksklusjon som følge av vedtekts brudd krever 2/3 flertall.

§3.8      Styret sender ut innkalling til årsmøte minimum fire uker før møtet finner sted.

§3.9      Sakspapirer til årsmøte sendes ut 1 uke før årsmøte.

§3.10   Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai hvert år.

§3.11   Årsmøtet godkjenner dagsorden, forretningsorden og velger møteledelse.

§3.12   Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett. Personer som årsmøtet tildeler observatørstatus, har også tale- og forslagsrett.

§3.13   Ekstraordinær årsmøte skal avholdes hvis minst 2/3 av medlemmene krever dette skriftlig.

§3.14   Protokoll fra årsmøtet skal være tilgjengelig for tilsluttede fagforeninger så snart som mulig etter at årsmøtet er avholdt.

§4. Styret

Styret er utøvende organ mellom årsmøtene og har følgende oppgaver:

§4.1      Fastsette og ta stilling til aksjonens aktivitet på grunnlag av formålsparagraf, vedtekter, politisk plattform, handlingsplan og retningslinjer ellers.

§4.2      Avgi revidert regnskap og beretning til årsmøte.

§4.3      Kalle inn og forberede årsmøtet.

§4.5      Styret skal bestå av minst fem personer og ha en leder og økonomiansvarlig.

§4.6      Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret deltar.

§4.7      Dersom styret finner det hensiktsmessig for å sikre fordeling av arbeidsoppgaver og arbeids­belastning innen IA, kan styret opprette utvalg. Dette kan for eksempel være tilslutnings- og verveutvalg samt skoleringsutvalg, lokale utvalg innenfor geografisk begrensede områder, eller bransjespesifikke utvalg. Utvalgene ledes av en fra styret.

§5. Arbeidsutvalget og leder

§5.1      Leder har sammen med AU det daglige ansvaret for organisasjonens drift og leder organisasjonen i henhold til vedtektene og lovlig fattede vedtak fra styret og årsmøte.

§5.2      AU forbereder saker og lager innstillig til styremøtet.

§5.3      AU skal gjennomgå regnskapet ved behov og se til at organisasjonen holder seg innenfor budsjettets rammer.

§5.4      Utarbeide forslag til budsjett for organisasjonen.

§5.5      Arbeidsutvalget skal styre profileringen av Industriaksjonen og aksjonens arbeid.

§5.6      Arbeidsutvalget har ansvaret for organisasjonens korrespondanse, nettverksarbeid, informasjons- og mediearbeid og for organisasjonens kommunikasjon på internett og sosiale medier.

§5.7      Arbeidsutvalget skal søke å delegere oppgaver etter muligheter og behov overfor styrets medlemmer og ressurser i organisasjonen.

§6. Økonomi

§6.1      Det er styrets leder som skal attestere alle regnskapsbilagene. Signerte bilag er en bekreftelse på at bilaget har med organisasjonens virksomhet å gjøre og at det er i overensstemmelse med gjeldende vedtak, vedtekter og retningslinjer.

§6.2      Leder godkjenner organisasjonens økonomiske transaksjoner og innkjøp, innenfor de rammer gitt av budsjett, handlingsplan og organisasjonens vedtekter.

§6.3      Styret har det overordnede økonomiske ansvaret for organisasjonen.

§6.4      Styret skal gjennomgå organisasjonens regnskap og kontoutskrifter ved behov.

§6.5      Ved overskridelser av budsjettet skal styret straks orienteres om årsak, og styret gjør deretter de grep de finner nødvendig.

§6.6      Regnskapet skal legges frem for revisjon.

§7. Signatur

§7.1      Signatur på vegne av organisasjonen tildeles: Leder og ett styremedlem i fellesskap, eller økonomiansvarlig og ett styremedlem i felleskap. Leder har prokura.

§8. Oppløsning

§8.1      Organisasjonen kan oppløses av medlemmene gjennom vedtak med minst 2/3 flertall på årsmøtet.

§8.2      Så fremt ikke årsmøtet bestemmer noe annet, skal resterende midler som gjenstår også etter økonomisk tilbakeføring til medlemmene, gå til bistandsprosjekt for å styrke fagbevegelsen. Tildelingen skal gjøres til Norsk Folkehjelp.