Revidert nasjonalbudsjett – havvind.

Til parlamentariske ledere Stortinget

Industriaksjonen (IA) består av om lag 60 fagforeninger innen industriens ulike bransjer, infra­struk­tur, energi, transport og offentlig virksomhet, og har et bredt sammensatt styre på 21 stk.

IA viser til at myndigheter, industri og fagbevegelsen er enige om at landet trenger mer energi, og at klimamålene er viktige og skal oppnås med blant annet å elektrifisere sokkelen. Det er et premiss for å nå begge målene. Vi viser her til uttalelse 5. juni 2024 fra tillitsvalgte i klubber i Fellesfor­bund­et i leverandørindustrien, i Aker Solutions, Aibel, Rosenberg og Leirvik.

Regjeringa sine uttalte mål er å bygge ut en sterk norsk leverandørindustri innen havvind. IA under­streker at elektrifiseringen av olje- og gassplattformer må skje ved bærekraftig løsning som havvind, i tråd med regjer­ingas Hurdalsplattform: «Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.» Vi er derfor skuffa over revidert nasjonal­budsjett som ikke har kon­krete tiltak for å sikre de tidligere uttalte målene. Vår bekymring er at initia­tivet til et energipartnerskap gjennom KonKraft ikke klarer å komme med konkrete tiltak som gir akti­vitet i leverandørindustrien innen krisa etter aktivitetsprosjekta er et faktum. Når de prosjektene av­sluttes ila 2026-2027 og aktiviteten i olje og gassprosjektene går drastisk ned, er industrien avhengig av at fornybarsektoren generelt og havvind spesielt har nye prosjekter klare for å fylle kapasiteten.

Vi vil minne om leverandørindustrien sin avgjørende betydning for:

  • Teknologi og kompetanseutvikling og kapasitet til det grønne skiftet.
  • Sysselsetning og verdiskapning langs kysten og i mange lokalsamfunn. Vi oppfordrer derfor både regjer­inga og opposisjonen til å samle seg om vedtak som gir raskest mulig uttelling i form av aktivitet som:
  • Hurtigspor for utvikling av havvind for å elektrifisere installasjoner med for eksempel mindre vindparker i allerede konsesjonsbelagte områder for olje og gassutvinning.
  • Sikre at utlysning av nye havvind områder i 2025 gis effektive konsesjonsløp for å sikre oppstart for 2030.
  • At det raskt blir iverksatt flere demoprosjekt for flytende havvind for å skape aktivitet, teste og ut­vikle teknologi og kompetanse, få kunnskap om påvirkning på miljø og andre havnær­in­ger og at den gradvise erfaringsoppbyggingen også bidrar til en nødvendig fallende kost­nadskurve for flytende havvind.
  • At statlige støtte til slike prosjekt innrettes slik at de også treffer leverandørindustrien for å understøtte muligheter for å investere i anlegg og utstyr for å bli internasjonalt konkur­ransedyktig for framtidige hav­vind og andre fornybare industriprosjekter.

Vi forventer at forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ser behovet for raske tiltak, styrings­vilje og evne til å skape aktivitet i det som ellers kan bli en svært krevende situasjon for norsk leverandørindustri.

Vennlig hilsen,

John-Peder Denstad, leder av Industriaksjonen